Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens behandeld. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke manier met uw gegevens wordt omgegaan wanneer u gebruik maakt van deze verkiezingswebsite. We raden u daarom aan deze privacyverklaring en de gebruikersvoorwaarden aandachtig door te lezen.

Verwerkersverantwoordelijken en verwerkers in deze privacyverklaring

 • ProDemos, Hofweg 1H, 2511 AA Den Haag, met KvK nummer: 50938053, vanaf nu aangeduid als 'opdrachtgever' of 'de opdrachtgever'
 • Aannemers en onderaannemers die de opdracht uitvoeren voor de opdrachtgever, vanaf nu aangeduid als 'verwerkers' of 'de verwerkers'. De opdrachtgever heeft met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst.

Wanneer loopt het project?

‘Verkiezingsplatform gemeenteraadsverkiezingen 2022’, hierna aangeduid als 'project' of 'het project', is een project dat voorzien is van augustus 2021 tot en met december 2022. Het project heeft als doel burgers te betrekken en te informeren over de herindelingsverkiezingen in 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Wie kan er meedoen?

Iedereen kan de inhoud van het online platform bekijken zonder zich kenbaar te maken. Wilt u zelf actief deelnemen, dan moet u een account aanmaken. Na uw registratie kunt u zelf een voorstel of idee indienen, een reactie geven of gepubliceerde ideeën steunen.

U kunt zich registreren als persoon of als organisatie. Personen nemen vanuit hun eigen naam deel aan het project. Registreert u een groep of vereniging, dan gaan we ervanuit dat u spreekt in naam van die groep of vereniging en dat u deze ook rechtsgeldig mag vertegenwoordigen. Dat wordt ook op die wijze aangegeven op het platform.

Personen die zich als privépersoon of organisatie registreren voor het project, worden vanaf nu aangeduid als 'deelnemers', 'de deelnemers', 'deelnemer' of 'de deelnemer'.

Reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die de verwerkers over u en andere deelnemers verzamelen met als doel het project succesvol uit te voeren voor de opdrachtgever.

Door uzelf te registreren in het kader van het project, door gebruik te maken van de website of door ons uw persoonsgegevens te verstrekken in het kader van dit project, aanvaard u de praktijken die in deze privacyverklaring worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met de praktijken zoals beschreven in deze privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van de website, uzelf niet te registreren en ons geen persoonsgegevens te verstrekken.

De verwerkers en de opdrachtgever behouden zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

Welke informatie verzamelen we?

We maken een onderscheid tussen verschillende typen data die we verzamelen: informatie die u aan ons bezorgt en informatie die we verzamelen omdat u gebruik maakt van het platform.

Informatie die u aan ons bezorgt

Om actief deel te nemen aan het project dient u uzelf te registreren. Op dat moment bezorgt u ons informatie zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze informatie kan uitgebreider zijn in functie van het specifieke project en informatie bevatten zoals, maar niet beperkt tot, geboortejaar, adres of beroep.

Wanneer u ons contacteert met een vraag of opmerking ('customer support') kan het zijn dat we meer informatie over u ontvangen. U kunt ons bijvoorbeeld een e-mail sturen waarin u ook uw Twitter-account, professioneel adres of een foto opneemt.

Op het platform kunt u extra gegevens achterlaten via een invulformulier of deelnemen aan een enquête. Deze data kunnen gekoppeld worden aan uw profiel.

Op het platform kunt u zelf een publieke bijdrage toevoegen zoals een idee, voorstel, foto of een reactie. Deze informatie wordt bijgehouden en gekoppeld aan uw profiel.

Ten slotte worden soms offline events georganiseerd in functie van het project. Gegevens die u achterlaat op het event of tijdens de registratie kunnen gekoppeld worden aan uw profiel.

Informatie via het gebruik van het platform en cookie policy

Wanneer u gebruik maakt van het platform registreren onze servers automatisch data die uw webbrowser ons toestuurt wanneer u een website bezoekt ('Log Data'). Deze informatie bevat bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, uw browsertype en gebruikte zoektermen.

Zoals bijna alle website maken we daarnaast gebruik van cookies en gelijkaardige technologie om onze website en onze diensten te verbeteren. We maken zowel gebruik van 'session cookies' die verwijderd worden zodra u onze website verlaat, als 'persistent cookies', die niet vanzelf verwijderd worden. Deze laatstgenoemde cookies kunt u via de instellingen van uw browser zelf verwijderen.

Ook maken we gebruik van functionele cookies om de goede werking van het platform te garanderen. We maken enkel gebruik van analytische cookies indien daar toestemming voor gegeven is. Voorbeelden van analytische cookies en gelijkaardige technologieën die wij gebruiken zijn Google Analytics en Hotjar.

Informatie via sociale media

Wanneer u de website, een specifieke pagina of een bijdrage op het platform deelt op sociale media, wordt deze actie gekoppeld aan uw account van het platform. We maken echter gebruik van zogenaamde 'URL sharing', waardoor er geen rechtstreekse koppeling is tussen uw account op het online platform, en uw account van bijvoorbeeld Facebook of Twitter. We hebben dus, bijvoorbeeld, geen toegang tot uw profielinformatie of foto’s op deze sociale netwerken.

De verwerkers en de opdrachtgever kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het verkrijgen van data via aanbieders van sociale netwerken zoals Google, Facebook, Instagram, Twitter of andere.

Welke informatie verschijnt publiekelijk op het platform?

Uw bijdrage, idee of reactie verschijnt op het platform samen met uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam (bijv. Peter P.). Als u uzelf inschrijft als organisatie, verschijnt ook de volledige naam van uw organisatie (bijv. Peter P. van De Voetbalploeg).

Hoe verwerken we uw informatie?

We verwerken uw gegevens overeenkomstig de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) en de bepalingen van de Kaderwet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De gegevens die we verzamelen dienen enkel om:

 • Uw publieke bijdragen te publiceren op het platform (zie 'Welke informatie verschijnt publiekelijk op het platform?')
 • U op de hoogte te houden van het project (zie 'Wanneer contacteren jullie mij?')
 • Uw bijdrage anoniem te verwerken voor het vervolg van het project, het opstellen van een projectrapport of om geaggregeerde analyses uit te voeren
 • Ondersteunende acties die nodig zijn om de werking van het platform te garanderen (zie 'Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken')

De gegevens worden verwerkt door de verwerkers onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Waarom we persoonsgegevens verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

 • Onderhoud en verbetering van de website;
 • Onderhoud van uw account: om uw accounts te creëren en te onderhouden;
 • Verbeteren van de website: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website, dit doen we enkel indien u toestemming geeft voor niet-functionele of analytische cookies;
 • Gebruikersonderzoek uit te voeren over het project;
 • Werking van virale webfuncties.

Delen van persoonsgegevens

De gegevens die via het project worden verzameld, worden niet verstrekt aan derde partijen, behalve aan partijen die de website technisch mogelijk maken en de gemeente voor welke het project bedoeld is. Met deze partijen zijn strikte afspraken gemaakt. Verder zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven of dit op basis van de wet moet worden gedaan.

Bewaren en beveiligen van gegevens

De verwerkers en opdrachtgever zullen uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens verwijderen na uw laatste interactie met het project, uiterlijk 31 december 2022 (zie 'Wanneer loopt het project?'). Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

U heeft steeds het recht om ons te vragen uw gegevens te verwijderen (zie 'Recht om vergeten te worden (en andere rechten)').

In geen geval kunnen de verwerkers of opdrachtgever aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens van kinderen

We vragen of verzamelen geen persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we onbewust persoonsgegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, dan zullen we de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit onze bestanden.

Indien kinderen of jongeren jonger dan 13 jaar willen deelnemen aan het project dan kan dat via een registratie van een persoon die het recht heeft om het ouderlijk gezag uit te oefenen over het betrokken kind of jongere onder de leeftijd van 13 jaar.

Wanneer contacteren jullie mij?

Wanneer u uzelf registreert, stemt u ermee in dat wij u contacteren omtrent het project. Dit houdt bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, in dat we u een e-mail of bericht kunnen sturen:

 • om uw profiel of inschrijving te bevestigen
 • om u op de hoogte te brengen van de publicatie of weigering van een ingediende bijdrage
 • wanneer iemand een reactie achterlaat op uw bijdrage
 • over de voortgang van of informatie over het project
 • over de resultaten van het project
 • om u om feedback over het project te vragen

In het kader van het project kan het ook zijn dat we u informatie over derden zullen sturen die partners zijn in het project. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van e-mailservices van derden zoals, maar niet beperkt tot, Mailchimp (aangeboden door The Rocket Science Group LLC).

Onder geen beding echter zullen we uw persoonsgegevens doorgeven aan andere derden voor andere doeleinden dan het verloop van het project, tenzij specifiek vermeld (zie 'Delen van persoonsgegevens').

Recht om vergeten te worden (en andere rechten)

U kunt een beroep doen op alle rechten zoals opgenomen in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Deze verordening is ook wel gekend onder de term 'GDPR'.

Indien u hieromtrent vragen heeft, kunt u een mail sturen naar gdpr@bpart.be Wat betreft het recht om u uit te schrijven of om vergeten te worden, kunt u dit aanvragen door een e-mail te sturen naar gdpr@bpart.be. U heeft het recht om toegang tot uw persoonsgegevens op te vragen. U kunt hiervoor een verzoek sturen naar gdpr@bpart.be.

U heeft ook het recht om te vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Dit recht kunt u zelf uitoefenen via uw profielpagina (Mijn profiel). Deze pagina verschijnt nadat u aangemeld bent op het platform. Daarnaast kunt u ook een verzoek sturen naar gdpr@bpart.be.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Contact opnemen

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar gdpr@bpart.be.